Záznam o zkušební jízdě
na ozubnicové trati

Záznam o provedení zkušební jízdy soupravy vlaku Sp 946/Os5445-6342 na úseku z Tanvaldu do Kořenova a zpět konané za účelem zjištění průchodnosti této soupravy včetně motorového vozu na této ozubnicové trati.

POZOR: Jedná se o přepis zkušebního protokolu z 10.7.1989 (některá popsaná data vzhledem k trati již nemusí být platná pro současnou dobu)

          Datum jízdy: 10. července 1989
          Složení soupravy: 853.030-5 + Bmnp 70 54 20-09 254-5 +                                      743.010-1

    Za klidného počasí - sucho, teplota +22°C byla provedena zkušební jízda za účelem techniského vyzkoušení a zjištění průchodnosti soupravy 853+Bmnp na ozubnicové trati úseku Tanvald - Harrachov. Protože u vozů Bmnp, které jsou v souladu s D40 schopny provozu na této trati a u všech dalších vozidel na úseku Kořenov - Harrachov není problém s jejich provozováním na dotčeném úseku, byla zkušební jízda zaměřena především na zjištění průchodnosti tohoto motorového vozu přes úsek s ozubnicí vzhledem k průjezdu úsekem Tanvald - Kořenov a zpět. Při této jízdě bylo zastavováno na kritických místech kde, dochází k lomu nivelety a nebo ke zvýšení ozubnice vzhledem k této niveletě. V těchto místech byly odměřeny vzdálenosti nejnižších míst na motorovém voze - tj. brzdových rozpor na hnacím podvozku - od horní hrany ozubnicového hřebene. Tato míra vzhledem k obtížnému měření byla zároveň porovnávána se stejně měřenou vzdáleností od konce výpustného hrdla palivové nádrže na horní hranu ozubnicového hřebene. První měřená hodnota je dále označena jako míra "a", druhá jmenována jako míra "b" v tabulce.
    Na úseku Dolní Polubný - Kořenov byla rovněž vyzkoušena souběžná jízda silou u motorového vozu současně s motorovou lokomotivou - tj. na nejdelším a nejstrmějším úseku se stoupáním 58 promile. Rozjezd byl proveden při současném zařazení 6 stupně rozjezdového měniče u motorového vozu 853.030 a 4 výkonového stupně lokomotivy 743.010. Při další jízdě byla obě vozidla na 6 výkonovém stupni, motorový vůz nepřekročil rozjezdový nastavený stupeň. Z výkonových diagramů dále v tabulce vzhledem k přepočtu na odpor ze skutečného stoupání - uvedeno v tabulce - lze konstatovat, že souběžná jízda motorové lokomotivy na konci vlaku společně s přispěním motorového vozu je schopna na nejkritičtějším úseku vést stanovený normativ hmotnosti pro lok.ř.743 v souladu s předpisem D40 - což v daném případě zkušební jízdy odpovídá úplnému složení náležitostí vlaku 946-6342 do Tanvaldu včetně posiových přívěsných vozů. Pouze "N" by bylo nutno vést soupravu v síle 853 + 2xBmnp + 743 - což je maximální přípustná sestava vzhledem ke stanovenému normativu trati pro tuto lokomotivu na dotčeném traťovém úseku.
    Při středním opotřebení obručí u motorového vozu (32mm) lze konstatovat při současné jeho optimální zátěži - plně obsazen sedícími 48 a stojícími 22 osobami, kdy dojde k poklesu o max 21mm vozové skříně, avšak nikoliv brzdových rozpor hnacího podvozku - že míra "a" výše popsaná nepřekročí stejnou míru, jakou připouštíme při běžném provozu motorových vozů ř.820, běžně provozovaných na této trati.
    Závěrem lze konstatovat, že na traťovém úseku Tanvald - Kořenov - Harrachov lze bez komplikací provážet motorový vůz ř.853, avšak je nutno provést ještě doplňující zkoušku spočívající v dlouhodobém provozním ověření jeho provozu a běžnou frekvencí cestujících. Motorový vůz ř.853 vyhovuje průchodnosti na úseku Tanvald - Kořenov přes ozubnicové úseky.

Dopravna místo zlomu
nivelety (km)
čas pobytu míra "a" (mm) míra "b" (mm)
Tanvald 27,4 odj. 10:43    
začátek ozubnice 28,4 10:47 - 11:00 75 215
vjezd Desná 29,1 11:04 - 11:06 60 195
Desná 29,7 11:08 - 11:09    
Dolní Polubný výh.č.1. 30,5 11:16 přij. 55 190
Dolní Polubný výh.č.2. 30,6 11:30 odj. 53 186
vjezd Kořenov 33,8 11:38 - 11:42 42 180
Kořenov 34,2 11:45 přij.    

legenda:
údaj "" vysvětlení
"a" nejnižší místo na motorovém voze - tj. brzdových rozpor na hnacím podvozku - od horní hrany ozubnicového hřebene
"b" vzdálenost od konce výpustného hrdla palivové nádrže na horní hranu ozubnicového hřebene

853.030 853.030


    Jako nejhorší místo z hlediska průchodnosti je km 33,8 , kde byla míra "a" naměřena nejmenší. Když tuto míru snížíme o hodnostu 8 mm do minimální tloušťky obruče a o hodnotu 21 mm při zatížení cestujícími, dostaneme hodnotu 13 mm, která však je nutna prodloužit - zvýšit o hodnotu středního průměru táhla brzdové rozpory tj. o 8 mm a tedy z toho vychází minimální provozní světlost 21 mmm která je shodná s mírou stanovenou pro motorový vůz ř.820 provozovaný na této trati podle jeho úpravy vzhledem k průchodnosti - tj. zvýšení skříně o 20 mm.

- Výkonové rozložení při jízdě na nejkritičtějším úseku stoupání:
     motorový vůz ř.853:     6 rozjezdový stupěň - výkon 588 kW
     motorová lok.ř.743:     6 jízdní stupeň - výkon 405 kW

- Hmotnost zkoušené soupravy: 51,3 + 34 = 85,3 tuny z toho připadá na:
     motorový vůz:    56,6 tuny zátěže
     motorovou lok:    28,7 tuny zátěže

    Odečteme-li poměr zátěže připadající na motorovou lokomotivu a rozdělíme-li hmotnost soupravy 853 + 2xBmnp tj. 125,3 tuny podle výkonového poměru, dostaneme:
     motorový vůz:    83,1 tuny zátěže
     motorovou lok:    42,2 tuny zátěže
    při odečtění hodnoty 28,7 od 125,3 tuny dostáváme na motorovou lokomotivu připadající zátěž postačující stanovenému normativu hmotnosti tj. 96,6 tun.

    Při jízdě zpět nebyla v celém úseku Kořenov - Tanvald použita tlaková brza a bylo brzděno pouze elektrodynamickou brzdou - 6 brzdným stupněm, při spolehlivém dodržení stanovených rychlostí a doby jízdy (11:54 - 12:16)
Základní hodnoty zkoušené soupravy:
hmotnost: 85,3 tuny
brzdná hmotnost: 94 tuny

Jízda byla zavedena jako: 80936 Tanvald - Kořenov, zpět jako vlak 80939.

853.030 853.030

text: Ing. Radko Friml
přepsal a upravil: Pavel Šturm
foto: archív VTS Tanvald


Provoz s vozy 853
na ozubnicové trati

     Provoz s motorovými vozy řady 853 se nestal nikdy pravidelným, avšak na trať zavítalo ještě několik vozů a to s jedním zvláštním a několika zkušebními vlaky.

     - Další zkušební vlak byl na trať vypraven 22. července 1989, souprava byla složena z dvou vozů 853 - 853.006-5 a 853.008-1, mezi vozy byly umístěny dva přívěsné vozy Bnp. V úseku Tanvald - Kořenov byla na konci soupravy řazena ještě lokomotiva 743.010-1. Proč se zkoušky konaly a jaký byl jejich výsledek mi není známo. Proto kdyby měl někdo přesnější informace rád zde umístím.
853.006 + 853.008

     - Dne 23. září 1989 vyrazil na trať zvláštní vlak s motorovým vozem 853 a ozubnicovou lokomotivou T426. Vlak byl veden jako přímí vlak z Prahy do Kořenova, v čele vlaku byl motorový vůz 853.007, dále dva přívěsné vozy Bnp a ozubnicová lokomotiva T426.001. Ve stanicích po cestě se konalo fotografování, největší pak ve stanici Dolní Polubný, kde bylo možné vyfotit vůz 853.007 před jednou ze tří ozubnicových vyhýbek, které dnes již patří minulosti. V Kořenově objel motorový vůz soupravu a ve složení T426.003 + 853.007-3 + 2xBnp vyrazila souprava do Tanvaldu a dále po odpojení ozubnicové lokomotivy do Prahy.
853.007 853.007


     - Další zkoušky probíhaly dne 12. března 1990 s vozem 853.032-1. Na tuto jízdu byl účelně vybrán vůz s nejmenším poloměrem kol, aby mohla být ověřena průchodnost v tomto stavu. Souprava byla složena z motorového vozu, dvou přívěsných vozů Bnp a motorové lokomotivy 743.009-3. Bohužel už při jízdě z Tanvaldu do Kořenova došlo ke kolizi brzdových rozpor hnacího podvozku motorového vozu s hřebenem ozubnice a to ve stanici Dolní Polubný přímo na vyhýbkách. Následkem této zkoušky byly motorové vozy shledány jako nepřechodné pro tuto trať.

     Další jízdy s motorovými vozy řad 852 a 853 se již na ozubnicové trati neuskutečnily - (alespoň podle informací, které jsou k dispozici). Další zkoušky se uskutečnily až s vozy 854 (854.223) a to 8. května 2006. Více k těmto zkouškám naleznete zde. Testy vozů dopadly dobře a tak byly schváleny pro tuto trať. Od dalšího grafikonu byly vozy nasazeny na trati již turnusově a to až do grafikonu končícím v prosinci 2011. K úplně poslednímu nasazení docházelo ještě na počátku roku 2012, kdy vozy zaskakovaly za motorové jednotky RS1. Více o tomto mimořádném nasazení se dočtete - zde.

text: Pavel Šturm
foto: archív VTS Tanvald

Veškeré dotazy a poznámky směřujte do Navštěvní Knihy
Zpět na hlavní stránku
Zpět do menu