Motorové vozy
854

Technický popis rekonstruovaných částí
Obsluha, ovládání a řízení motorového vozu

Před uvedením motorového vozu do provozu je třeba provést:
- kontrolu zajištění motorového vozu proti ujetí
- kontrolu kompletnosti vozidla na spodku vozu i ve strojovně
- kontrolu brzdových spojek, tažného a narážecího ústrojí
- kontrolu těsnosti spojů okruhů chlazení, topení, palivového a olejového hospodářství
- kontrolu tlaků v okruhu topení a v obou okruzích chlazení - tlaky lze odečíst na manometrech (popř. signalizace kontrolkou) umístěných pod podélníkem vozu vedle pravých předních dveří
- kontrolu poloh všech jističů a ovládacích prvků
- kontrolu množství oleje ve spalovacím motoru, hydrodynamické převodovce a kompresoru
- kontrolu množství pohonných hmot
- kontrolu stabilního hasícího zařízení - v elektrickém rozváděči musí svítit na levé kartě hasícího zařízení A18 zelená LED dioda a ostatní (na levé i pravé kartě) musí být zhaslé
- kontrolu osvětlení oddílu pro cestující, návěstních světel a reflektorů
- kontrolu stavu VZ (dle ČD T108)
- kontrolu stavu rychloměru (dle ČD V8/I)
- kontrolu brzdového zařízení (dle ČD V15/I)
- další potřebné úkony stanovené předpisy (zejména ČD V2 a ČD V25)

Popis ovládání je uveden ze stanoviště "P".

Startování a stopování spalovacího motoru

Start motoru:
- zapnout odpojovač baterie
- zapnout spínač řízení SV1 na pultu strojvedoucího
- páku směrového přepínače SH přestavit do polohy "D"
- stisknout startovací tlačítko SB1

Spínač řízení na stanovišti "Z" musí být v poloze "vypnuto". Na displeji strojvedoucího se musí po zapnutí řízení objevit základní obrazovka řídícího systému. Po stisknutí tlačítka startu je dán do regulátoru signál o požadavku startu spalovacího motoru. Regulátor sepne startér prostřednictvím startovacího relé. Po nastartování spalovacího motoru relé startu odpadne. Tlačítko je během startu nutno držet, dokud motor nenastartuje. Po nastartování má mít motor volnoběžné otáčky 600 ot/min. Na displeji strojvedoucího jsou zobrazovány základní údaje: tlak a teplota oleje, otáčky spalovacího motoru, chod dalšího zařízení - dobíjení, kompresor.

Zastavení spalovacího motoru:

- stisknout tlačítko stopu SB1 nebo SB4
Tlačítko nouzového stopu SB4 je nezávislé na řídícím systému. Jestliže po nastartování motoru není dostatečný tlak oleje, stopne motor regulátor NR1.

854.223

Manipulace s rezervačním soustrojím

Manipulace je stejná jako u vozů řady 853.

Uvedení motorového vozu do pohybu, jízda, brždění

Po nastartování spalovacího motoru a naplnění vzduchojemů stlačeným vzduchem zvolíme přesunutím směrové páky do polohy "P" nebo "Z" směr požadované jízdy. Regulátor po vyhodnocení podmínek povolení přestavení směru sepne příslušný EP-ventil směru. Dále je třeba naplnit průběžné potrubí přesunutím zadávací páky do polohy "J". Musí být zapnutá radiostanice a přepínač SV3 musí být v poloze "PB", tj. musí být zrušen "Závěr" brzdiče DAKO BSE. Přepínač je vpravo na pultu strojvedoucího.

Jízda v režimu ručního řízení
- přepnout přepínač SV4 do polohy ARR vypnuto
- navolit v klidu vozidla směr jízdy
- přepnout přepínač ručního řazení měničů SV2 do polohy "Automatické řazení měničů"
- přesunout zadávací páku kontroléru SG do vratné polohy "S" (souhlas), tím narůstá požadovaný poměrný tah
- pokud vrátíme páku do polohy "J" (jízda), setrvává poměrný tah na poslední nastavené hodnotě
- přestavením zadávací páky do polohy "V" (výběh) dochází ke snižování poměrného tahu
- přestavením páky kontroléru SG do polohy "PB" (provozní brzdění) dochází ke snižování tlaku v průběžném potrubí brzdičem DAKO BSE
- vrácením páky do polohy "V" zůstává tlak v průběžném potrubí na poslední zvolené hodnotě
- po přesunutí páky do polohy "J" dochází ke zvyšování tlaku v průběžném potrubí

Prostřednictvím zadávací páky jízdního kontroléru SG zadáváme poměrný tah pro jízdu a zároveň tato páka slouží jako ovladač brzdiče DAKO BSE. Narůstající vodorovný sloupec v horní části displeje strojvedoucího graficky znázorňuje velikost poměrného tahu v %. Jednotlivé EP-ventily měničů jsou spínány regulátorem podle optimalizovaného programu spínání měničů. Na displeji strojvedoucího vidíme informaci o zařazeném měniči v převodovce. Zadávaný tah lze měnit mezi 0 - 100%. Otáčky spalovacího motoru se mění v rozmezí 600 - 1 470 ot/min. Pomocí přepínače SV2 lze kdykoliv přejít na ruční řazení měničů.
Jízda není regulátorem povolena, pokud tlak vzduchu v hlavním vzduchojemu není větší než 6 barů nebo pokud je zapnut dobíječ baterie z vnější sítě 230V/50Hz!
Regulátor INTELO zablokuje sepnutí měniče hydrodynamické převodovky, pokud je vyhodnocen signál "Porucha převodovky". To nastává v těchto případech:
- rychlost vozu překročí hodnotu 132 km/h
- teplota oleje v převodovce překročí hodnotu 110°C
- sepne termostat přehřátí oleje převodovky (ST1).

Jízda v režimu automatické regulace rychlosti - ARR
- přepnout přepínač SV4 do polohy ARR zapnuto
- navolit v klidu vozidla směr jízdy
- ovladač přímočinné brzdy nastavit do polohy odbrzděno
- na klávesnici A32 navolit požadovanou rychlost
- pro rozjezd přesunout páku jízdního kontroléru SG do polohy "S"
- při potřebné změně rychlosti navolit novou rychlost pomocí klávesnice A32
- lze kdykoliv nezávisle použít pneumatickou brzdu, která je systému nadřazena
- během jízdy je pro strojvedoucího závazná rychlost indikovaná rychloměrem hnacího vozidla

Princip činnosti spočívá v zadání požadované rychlosti strojvedoucím. Regulátor INTELO zajišťuje rozjezd motorového vozu na danou rychlost s předvolenými dynamickými parametry a tuto rychlost udržuje.
Pro jízdu v režimu ARR je třeba přepnout přepínač (SA4) ARR na pultu strojvedoucího do polohy zapnuto. Tím dojde prostřednictvím regulátoru k sepnutí relé KR2. Sepnutím relé dojde k přepojení v obvodu ovládání brzdiče DAKO BSE. Ventil provozního brzdění YV61 DAKO BSE je v režimu ARR napájen z regulátoru NR1. Obvod je zapojen tak, že je zaručena nadřazenost použití samočinné brzdy (vodič 409). Regulátor v režimu ARR ovládá též EP ventil odbrzďování. Po zapnutí ARR dojde k sepnutí ventilu parkovací brzdy YV81 a následnému odbrzdění vlaku průběžnou brzdou.
Požadovanou rychlost zadá strojvedoucí pomocí klávesnice na pultu strojvedoucího. Na klávesnici jsou umístěna tlačítka nejčastěji používaných rychlostí. Požadovanou rychlost lze upravit pomocí tlačítek + a - s rozlišením 5 km/h. Požadovaná rychlost se zobrazuje na indikační jednotce elektronického rychloměru. Zároveň je indikována na displeji strojvedoucího. Pro rozjezd je nyní třeba páku jízdního kontroléru přesunout do polohy "S". Pokud je zvolen a potvrzen směr, není žádný poruchový signál a není nepovolená jízda odpadne ventil parkovací brzdy YV81 a dojde k sepnutí rozjezdového měniče převodovky a tím k následnému rozjezdu vozu. V poloze "S" je nutno přidržet páku dokud se vůz nerozjede na rychlost vyšší než 2 km/h. Po překročení této hodnoty a přestavení páky do polohy "J" regulátor rozjíždí vozidlo na požadovanou rychlost a na této zvolené rychlosti udržuje vozidlo v pohybu.
Regulátor tohoto stavu dosahuje řízením poměrného tahu nebo spínáním ventilů brzdiče DAKO BSE. Pokud jsou špatné adhezní podmínky je možno maximální hodnotu poměrného tahu snižovat pomocí tlačítka " Omezení poměrného tahu" SB3. Po zapnutí ARR je vždy nastavena hodnota 100%. Tu snížíme stlačením tlačítka na 90%, dalším stiskem na 70% a dalším na nejnižší hodnotu 50%. Dalším stlačením tlačítka znovu nastavíme maximální hodnotu 100%. Hodnotu poměrného tahu je možno vysledovat na displeji strojvedoucího. Hodnotu omezení poměrného tahu lze měnit jen za pohybu vozidla.
Při jízdě na spádu regulátor rychlosti udržuje vozidlo na žádané hodnotě jen ovládáním ventilů brzdiče DAKO BSE. Je vhodné přesunout zadávací páku do polohy "V". V této poloze regulátor blokuje nárůst poměrného tahu do kladných hodnot.
Po použití ručního ovládání brzdiče samočinné brzdy DAKO BSE (popsáno v ručním řízení) přechází regulátor ARR do režimu preference ručního brzdění. Poměrný tah se sníží na nulu a regulátor očekává zrušení preference ručního brzdění. Informace o tomto režimu se objeví na displeji strojvedoucího. Přesunutím páky do polohy "S" a úplném odbrzdění vozidla regulátor opět přejímá ovládání vozidla. Jestliže zadávací páku přesuneme do polohy "J" a brzdové válce ještě nejsou zcela odvětrány, dojde znovu k odpadnutí poměrného tahu. Páku musíme držet v poloze "S" tak dlouho, dokud není vozidlo zcela odbrzděno. Jestliže přesuneme zadávací páku z polohy "V" do polohy "J", dojde k odbrzdění motorového vozu. K opětovnému zadání jízdy (najetí do výkonu) je nutno přesunout páku do polohy "S".
Požadovanou rychlost vozidla je možno při jízdě zadávat tlačítky na klávesnici. A to jak zvyšovat, tak i snižovat. Regulátor na změnu rychlosti reaguje buď jízdou nebo brzděním.
Jestliže chceme přejít do režimu jízdy ARR za jízdy vozidla, přepneme přepínač SA4 do polohy ARR zapnuto. V tomto stavu nezáleží na poloze zadávací páky SG. Regulátor provede vyrovnání rychlostí, kdy se skutečná rychlost stane požadovanou a pak sepne relé KR2. Tím převezme regulátor ovládání vozidla a je možno žádanou rychlost zvyšovat, snižovat, omezovat poměrný tah apod. Kdykoliv lze při jízdě v režimu ARR přejít do ručního ovládání přepnutím přepínače ARR do polohy ARR vypnuta. Tím sjede regulátor z výkonu, případně zruší průběžné brzdění. Vozidlo je pak možné ovládat ručním zadáváním poměrného tahu.

Vícečlenné řízení

- na řídícím vozidle přepnout spínač řízení SV do polohy 1
- na řízeném vozidle přepnout spínač řízení SV1 na jednom ze stanovišť strojvedoucího do polohy 2

Jestliže jsou v soupravě zařazeny dva motorové vozy řady 854 je možno využít vícečlenného řízení. Mezi motorové vozy mohou být vloženy přípojné vozy řady 056. Vícenásobné řízení zprostředkuje vedení a zásuvky UIC na čelech vozů. Komunikace probíhá po sériové datové lince.
Na vozidle řízeném (tj. neobsazeném) je nutno spínač řízení SV1 na jednom ze stanovišť strojvedoucího přepnout do polohy 2. Tím dojde k tomu, že všechny ovladače, kontroléry a tlačítka související s ovládáním motorového vozu jsou nefunkční s vyjímkou tlačítka nouzového stopu spalovacího motoru a polohy "R" (rychločinné brzdění) jízdního kontroléru SG.
Na řídícím vozidle přepneme spínač řízení do polohy 1. Informace o celé soupravě - o přípojných vozech na lince a o stavu řízeného motorového vozu lze vysledovat na displeji strojvedoucího.

Přeprava motorového vozu bez vlastního pohonu

- reverzační páku zajistit ve střední (neutrální) poloze

Pokud chceme přepravovat motorový vůz ve vleku, je nutno zabezpečit hydrodynamickou převodovku před jejím poškozením, zejména její reverzační část. Reverzační páku je nutno spolehlivě zajistit ve střední (neutrální) poloze. Zubové mazací čerpadlo musí plnit sviji funkci a převodovka musí být naplněna olejem. Pokud nelze uvedené podmínky splnit, je nutno demontovat kloubovou hřídel mezi hydrodynamickou převodovkou a nápravovou převodovku NP18.
Ostatní pomocná zařízení (vytápění, osvětlení) lze při přepravě používat, pokud to dovolí jejich stav, případně stav zdrojů (palivo, baterie).

854.033

Zdroj dat : Návod pro obsluhu řady 854

Zpět do menu technického popisu
Zpět na detaily řady 854
Zpět na hlavní stránku