Motorové vozy
854

Technický popis rekonstruovaných částí
Elektrická výzbroj

Elektrickou výzbroj motorového vozu tvoří obvody, které slouží k ovládání a řízení jízdy vozidla. Dále tyto obvody slouží k ovládání systému osvětlení vozu a k napájení a ovládání sdělovacích, zabezpečovacích a pomocných systému vozidla.
Základní zdroj elektrické energie tvoří dva generátory - alternátory s vlastním usměrňovačem o jmenovitém napětí 28V a proudu 120A. Startování spalovacího motoru a napájení spotřebičů pokud spalovací motor neběží zajišťuje akumulátorová baterie 24V/300Ah. Základní sít vozidla je tedy tvořena napětím 24Vss. Aby bylo možno používat zařízení přípojných vozů je pomocí měniče 24/48V vytvořena pomocná síť 48V. Původní dynamostartér vozů řady 853 je zdrojem sítě 110Vss. Dynamostartér je buzený statickým měničem 24/110V a slouží jako zdroj pro pohon elektromotorů ventilátorů chlazení spalovacího motoru a převodovky. Dále je z něj napájen statický měnič 110/48V pro dobíjení baterií přípojných vozů (lze dobíjet dva vozy řady 010). Vůz je dále vybaven dobíječem 230/24V, který umožňuje dobíjení akumulátorové baterie z běžné sítě.
Mikroprocesorový řídící systém INTELO MAXI 114 umožňuje vícečlenné řízení dvou motorových vozů řady 854 z jednoho stanoviště.
Mikroprocesorový systém umožňuje řízení vozidla jak v režimu ručního řízení (zadáváním poměrného tahu), tak i v režimu automatické regulace rychlosti (zadáváním požadované rychlosti). Spalovací motor je ovládán vlastním regulátorem ECM. Ten je napájen z měničů, které galvanicky oddělují napájení regulátoru od palubní sítě vozidla. Zadávání požadovaných otáček provádí elektronický regulátor INTELO, který také řídí řazení měničů převodovky, chlazení spalovacího motoru a převodovky, topení a větrání. Na čele vozu jsou umístěny zásuvky MZ 264 a třináctipólové zásuvky UIC.
Elektrická výzbroj je umístěna většinou v elektrickém rozváděči, který je umístěn v zavazadlovém oddílu. V rozváděči jsou umístěny jističe, pojistky, relé, odpojovač baterie, dvě skříně regulátoru INTELO, skříň elektronického rychloměru, skříň vlakového zabezpečovače, řídící jednotka protipožárního zařízení, ovládací panel topení, větrání a osvětlení, měniče napájení ovládání spalovacího motoru a měniče 24/110V a 24/48V.
Elektropneumatické ventily brzdy, pískování a tlakové spínače jsou umístěny do skříně vzduchové výzbroje. Skříň je umístěna vpravo vedle elektrického rozváděče. Vlevo od rozváděče je umístěna skříň, ve které jsou umístěny EP ventily řazení měničů a směrů a snímač tlaku oleje převodovky. Ve střední části skříně je dobíječ baterie 230/24V. Nad ním je umístěn zesilovač vlakového rozhlasu TEMCO.
Nad stropem stanoviště strojvedoucího jsou umístěny EP-ventily houkaček a píšťal, včetně jejich uzavíracích kohoutů. Skříňka diagnostiky spalovacího motoru je umístěna na boku šatníku.


Zdroje napájení

- Alternátory - dva třífázové alternátory BOSCH mají jmenovité napětí 28V a jmenovitý proud 120A. Alternátory jsou upevněny na konzolách v čele spalovacího motoru a jsou poháněny klínovými řemeny. Alternátory jsou připojeny k baterii přes pojistky FU4 a FU5 a kontrola jejich činnosti je signalizována na displeji na stanovišti strojvedoucího.
- Vozidlová baterie - vůz je osazen akumulátorem 24V/300Ah. Baterie je se skládá ze dvou paralelně zapojených sad, každá po osmnácti článcích. Voltmetr a ampérmetr baterie je umístěn v elektrickém rozvaděči.
- Dynamostartér DT736-4 ř.853 - po rekonstrukci je použita pouze část stroje - dynamo, které slouží jako zdroj 110Vss pro napájení elektromotorů chlazení a pro napájení dobíječe přípojných vozů. Buzení dynama je prostřednictvím statického měniče 24/110V. Buzení dynamostartéru provádí elektronický regulátor INTELO.
- Statický dobíječ 110/48V GV3 - slouží pro napájení maximálně dvou vozů řady 010. Je umístěn ve strojovně na stěně stanoviště strojvedoucího. Má ochranu proti zkratu, galvanicky oddělený vstup a výstup, ochranu proti přetížení na výstupu a nucené chlazení. Dobíječ GV3 se zapíná na stanovišti strojvedoucího spínačem SA28. Po sepnutí spínače, pokud již neběží motory ventilátorů chlazení regulátor nabudí dynamostartér. Jestliže je napětí na výstupu dynama větší než 95V, sepne regulátor ovládací obvody měniče GV3. Pokud napětí poklesne pod 95V, regulátor NR1 dobíječ vypne.
- Statický dobíječ 230/24V - slouží k dobíjení vozové baterie při odstavení motorového vozu z běžné průmyslové sítě 230V/50Hz. Měnič má galvanicky oddělený vstup a výstup, ochranu proti zkratu a přetížení a přepólování na výstupu. Dobíječ je umístěn v boční levé skříni elektrického rozváděče. Dobíječ je jištěn jističem a jeho výstup je zapojen před odpojovač baterie. Dobíječ se uvede automaticky do činnosti zasunutím zástrčky napájecího kabelu do zásuvky, umístěné na boku přístrojové skříně. Funkce dobíječe je signalizována na panelu ovládání topení a větrání. V tomto případě je vůz jištěn proti rozjetí.

854.015

Ovládání spalovacího motoru

Spalovací motor ovládá elektronická jednotka ECM, která je umístěná přímo na spalovacím motoru. Pomocí údajů ze snímačů tlaku, teploty a otáček motoru zajišťuje jednotka kompletní regulaci motoru, včetně jeho ochran. Na základě zadání požadovaných otáček regulátorem INTELO ovládá jednotka elektro-hydraulické vstřikovací jednotky motoru. Podstatné parametry spalovacího motoru - otáčky, teplota, teplota chladící kapaliny, teplota a tlak oleje, tlak nafty, odpracované motohodiny a další lze zjistit na připojené zobrazovací jednotce regulátoru ECM, která je umístěna na bočnici šatníku. Ochrany spalovacího motoru způsobují omezení chodu spalovacího motoru nebo jeho zastavení. K odlehčení (odpojení výkonu) spalovacího motoru dochází při překročení teploty chladící kapaliny 98°C. Ke stopnutí motoru při překročení teploty 112°C nebo ztrátě tlaku oleje v motoru.

Ovládání hydrodynamické přeovodovky

Regulátor INTELO ovládá hydrodynamickou převodovku H 750 M (původní z řady 853) prostřednictvím EP ventilů. Ovládání je provedeno řazením jízdních měničů a směrů.
Požadavek na zařazení směru provedeme přesunutím směrové páky kontroléru do polohy P - vpřed nebo Z - vzad. Jestliže je nulový poměrný tah a rychlost vozu menší než 2km/h regulátor sepne EP-ventil směru vpřed (YP1) nebo vzad (YP2). Po zadání poměrného tahu se motorový vůz rozjíždí. Pro vyhodnocení skluzu náprav vyhodnocuje regulátor NR1 při jízdě rychlost nápravy předního a zadního podvozku. Jističem FA29 je možno vypnout protiskluzovou ochranu regulátoru. Toho lze využít při poruše jednoho ze snímačů otáček náprav. Volba jednotlivých měničů je provedena spínáním EP-ventilů měničů (YV1, YV2, YV3) po potvrzení směru koncovými spínači a po sepnutí tlakového spínače průběžného potrubí (SP1). Měniče jsou spínány podle programu spínání měničů, který je uložen v regulátoru INTELO. Měnič je volen podle skutečné rychlosti vozu a otáček spalovacího motoru. Na displeji strojvedoucího se zobrazují informace o zvoleném směru a zařazeném měniči.
Regulátor blokuje jízdu, pokud je zapnut dobíječ baterie z vnější sítě 230V/50Hz nebo pokud tlak vzduchu v hlavním vzduchojemu není větší než 6 barů!

Stavy:
- rychlost vozu je větší než 132 km/h
- teplota oleje v převodovce je větší než 110°C
- sepne poruchový termostat oleje převodovky (ST1)

vyhodnotí regulátor INTELO jako signál "Porucha převodovky". V tomto případě nesepne regulátor měniče hydrodynamické převodovky. Z automatického řazení měničů regulátorem je možno kdykoliv přejít na ruční řazení měničů pomocí spínače SV2.

Radiostanice

Motorový vůz je vybaven radiostanicí TRS VS47. Součástí této soupravy je i lokomotivní adaptér pro nouzové zastavení vlaku. Z tohoto důvodu je nutné mít vždy zapnutou radiostanici! Při vypnuté RDS nelze naplnit průběžné potrubí motorového vozu (odpadlý EP-ventil VZ). Pokud zaúčinkuje výše zmíněné zařízení je třeba krátkodobě vypnout RDS.

854.028+854.035

Stabilní hasící zařízení DEUGRA

V motorovém voze je zabudováno stabilní signalizační a hasící zařízení Deugra. Hasivo působí v prostoru spalovacího motoru, kontrolována je skříň topného agregátu a skříň elektrického rozváděče.
Při požáru ve strojovně aktivuje spouštěcí karta systému A18 hasící zařízení (lze spustit i ručně tlačítkem na stanovišti strojvedoucího). Na displeji strojvedoucího se objeví hlášení "Požár" a rozsvítí se kontrolka požáru na pultu strojvedoucího doprovázená akustickou signalizací.
Při požáru v elektrickém rozváděči a v prostoru topného agregátu aktivuje vyhodnocovací karta A19 signalizaci požáru. Na displeji strojvedoucího se objeví hlášení "Požár" a rozsvítí se kontrolka požáru na pultu strojvedoucího doprovázená akustickou signalizací. Požár je nutno uhasit ručním hasícím přístrojem.

Ovládání dveří

Dveře jsou ovládány pneumaticky pomocí řídících jednotek dveří SOD-98. Řídící jednotka zpracovává a vyhodnocuje signály o požadavku zavření, otevření či odjištění dveří. Strojvedoucí signálem "ODJ" dveře soupravy odjišťuje, ale neotvírá. Pro otvírání/zavírání dveří jsou v nástupním prostoru ovládací tlačítka. Signalizace otevření dveří je provedena na displeji strojvedoucího a kontrolkou.
Jestliže dojde k poruše dveří, lze křídlo mechanicky uzamknout a řídící systém dveře neovládá. Při poruše elektrického ovládání lze křídlo mechanicky nouzově otevřít. Při nouzovém ovládání jsou odvětrány pneumatické válce, je odpojeno pneumatické ovládání a křídlo je mechanicky odblokováno. Použití nouzového ovládání je signalizováno řídícím systémem. Zvuková signalizace trvá cca10 sec a řídící systém křídlo dveří dále neovládá.
Řídící jednotka SOD-98 je ovládána mikroprocesorem a je umístěná ve skříňce z hliníkových profilů pro každé křídlo dveří samostatně. Na skříňce jednotky jsou umístěny tři LED diody. Pokud je řídící část jednotky SOD-98 v poruše svítí červená LED trvale. Zelená LED +24V svítí v případě přítomnosti napájecího napětí 24V a zelená LED dioda svítí při správné funkci DC/DC měniče 5V. Pokud je jednotka v pořádku, svítí zelené LED diody.

Řízení křídla dveří se může nacházet podle okolností v následujících stavech:

- Stav nečinnosti - porucha - je signalizován svícením červené LED diody (musí být přítomno napájecí napětí +24V). Příčinou může být závada v řídící jednotce nebo vadná funkce software. V tomto případě jednotka ovládání dveří neprovádí nebo může být ovládání chybné.
- Stav zamčeno - je vyhodnocen signál mechanického uzamčení křídla dveří a systém ovládání dveří neprovádí.
- Stav nouze - nastává v případě použití nouzového mechanického otevření křídla dveří, při kterém se odjistí západka křídla a odvětrá se pneumatický válec. Křídlo je mechanicky odpojeno od přívodu vzduchu a systém prostřednictvím houkačky po dobu cca 10 sec signalizuje použití nouzového režimu. Potom lze křídlem dveří ručně manipulovat.


Stav zavírání
- zavírání rychlostním kontaktem - křídlo je zavíráno tlakem 5 barů, nevyhodnocují se ochranné prvky proti přivření, dveře jsou jištěny mechanicky a elektricky rychlostním kontaktem, pokud není potvrzen signál o zapadnutí mechanické západky je stav "Zavřeno" nastaven do cca 12,5 sec a dveře jsou zajištěny pouze elektricky
- zavírání cestujícím - po stlačení tlačítka "Zavírání" zavírá systém dveře tlakem 2 bary, dovření křídla je provedeno tlakem 5 barů, při zavírání jsou v činnosti ochrany proti přivření, po vyhodnocení signálu o zapadnutí mechanické západky je vyhodnocen stav "Zavřeno"
- centrální zavírání signálem ODJ - po dobu 3 sec zní zvuková výstraha, poté zavírá systém dveře tlakem 2 bary, dovření křídla je provedeno tlakem 5 barů, během zavírání jsou v činnosti ochrany proti přivření, po vyhodnocení signálu o zapadnutí mechanické západky je vyhodnocen stav "Zavřeno", jestliže při zavírání zareaguje ochrana proti přivření, je křídlo dveří otevřeno a po 7 sec se zavírání dveří opakuje, po třetím neúspěšném pokusu o zavření zůstává křídlo dveří otevřeno a lze je zavřít místně tlačítkem ovládání nebo centrálně signálem ODJ (obsluha krátkodobě uvede dveře do stavu odjištěno)
- centrální zavírání signálem +UIC - po dobu 3 sec zní zvuková výstraha, poté zavírá systém dveře tlakem 2 bary, dovření křídla je provedeno tlakem 5 barů, po vyhodnocení signálu o zapadnutí mechanické západky je vyhodnocen stav "Zavřeno", při zavírání jsou v činnosti ochrany proti přivření, křídlo dveří je mechanicky i elektricky zajištěno proti samovolnému otevření, centrální zavírání signálem UIC neumožňuje rozlišovat pravou či levou stranu soupravy


Stav zavřeno
- křídlo zavřeno a elektricky odjištěno - křídlo je uzavřeno a je zajištěno pomocí mechanické západky, v pneumatickém válci je na straně pro zavírání dveří tlak 5 barů
- křídlo dveří zavřeno a elektricky centrálně zajištěno - zajištění dveří je provedeno mechanicky i elektricky, v pneumatickém válci je na straně pro zavírání dveří tlak 5 barů, elektrické zajištění dveří znamená, že řídící systém neumožní ovládání dveří signály od tlačítek ovládání zavírání/otvírání
- křídlo dveří zavřeno a elektricky centrálně zajištěno a zajištěno rychlostním kontaktem - křídlo dveří je zajištěno mechanicky i elektricky, v pneumatickém válci je na straně pro zavírání dveří tlak 5 barů, navíc systém neumožní odjištění dveří signálem ODJ
- křídlo dveří zamčené - křídlo je mechanicky uzamčeno zámkem v křídle dveří, pomocí mikrospínače je dáván systému signál o zamčení dveří, systém ignoruje požadavky na ovládání křídla dveří a v pneumatickém válci je na straně pro zavírání dveří tlak 5 barů


Stav otevřeno - systém je připraven provést funkci zavírání.

Ochrana proti přivření je tvořena:
- Ochranná lišta - v profilu hrany křídla dveří je umístěn pásek s mikrospínači. Pokud některý mikrospínač sepne, řídící systém to vyhodnotí jako překážku v prostoru křídla dveří. Ochrana je vyhodnocována snímačem pohybu asi do 90% zavření křídla dveří. Dále se nevyhodnocuje.
- Ochrana časová - je měřen a vyhodnocován čas mezi sepnutím snímače pohybu a příchodu signálu od snímače zapadnutí mechanické západky. Při času delším než 3 sec systém vyhodnotí překážku v prostoru dveří. Řídící systém také měří a vyhodnocuje čas od začátku zavírání až do příchodu povelu k zaúčinkování EP-ventilu dovírání. Pokud do 7 sec nevyhodnotí systém sepnutí magnetického snímače pohybu pneumatického válce nebo indukčního snímače mechanické západky, vyhodnotí překážku v prostoru dveří.
- Ochrana optickou závorou - je nezávislá na výše uvedených ochranách. Je umístěna pod krytem převáděcí tyče v prostoru nástupních schůdků. Je snímán prostor mezi sloupky dveří a v případě překážky jsou řídícím systémem dveře otevřeny.


ovládání větrání a vytápění oddílu pro cestující

- přepnout přepínač "Topení/větrání"
- stisknout tlačítko SB49 v elektrickém rozváděči

Spuštění topného agregátu se provede přepnutím přepínače "Topení/větrání" a stiskem tlačítka SB49 v elektrickém rozváděči. Tím sepne relé KR14 a regulátor NR1 spustí topný agregát A3. Elektromagnetické ventily topení jsou otevřeny. Při dosažení teploty v oddílu +22°C (zajišťuje čidlo teploty BT10), je sepnut regulátorem ventil vytápění oddílu YV91 a tím se uzavře přívod teplé vody do topnic oddílu pro cestující. Nástupní prostory, WC a zavazadlový oddíl jsou vytápěny trvale. Vytápěcí okruh je též propojen se sekundární částí výměníku voda/voda. Na primární část je napojen chladící okruh spalovacího motoru. V případě, že dosáhne teplota chladící kapaliny spalovacího motoru 78°C, topný agregát se přepne do pohotovostního stavu a topení vozu přejímá výměník. Pokud poklesne teplota v primární části výměníku, začne opět pracovat topný agregát. Oběhové čerpadlo topného okruhu je stále v chodu. Chod agregátu a oběhového čerpadla je indikován na displeji strojvedoucího.
Větrání zajišťuje původní větrací soustrojí. Původní elektromotor 110V byl nahrazen dvěma elektromotory 24V.
Nad zadním nástupním prostorem je umístěno teplovodní topení 4V4. Pokud je spuštěno vytápění vozu, protéká jím vytápěcí kapalina. Po dosažení teploty kapaliny 40°C je spuštěn elektromotor ventilátoru topení 4V4 a teplý vzduch je vháněn do prostoru sání větracího soustrojí. Pokud teplota vháněného vzduchu dosáhne 35°C a nepřekročí-li teplota vzduchu v oddíle 23°C, přepnou se motory větracího systému na poloviční výkon.

ovládání větrání a vytápění oddílu pro strojvedoucího

Ovládání topení stanoviště se provádí spínačem SV15. Regulátor NR1 sepne vytápěcí agregát A3 a zároveň sepne a tím uzavře ventil topení oddílu pro cestující YV91. Stanoviště je vyhříváno teplovodním topením 4V4, které zajišťuje i větrání stanoviště strojvedoucího.

Ovládání chlazení

Z pomocné sítě 110V jsou napájeny dva stejnosměrné elektromotory pohánějící chladící ventilátory. Motory jsou zapojeny do série. Na displeji strojvedoucího jsou zobrazovány informace o napětí a proudu motorů chlazení. Z těchto údajů je možno usuzovat o chodu a výkonu chlazení. Regulátor začíná regulovat buzení dynamostartéru (rozběh chladících ventilátorů) po dosažení teploty oleje hydrodynamické převodovky 92°C nebo po dosažení teploty 55°C vratné vody v chladícím okruhu spalovacího motoru. Připojení motorů k dynamostartéru je provedeno pomocí stykače chlazení KM6. Ventilátory běží sníženým výkonem i na volnoběh spalovacího motoru. Regulaci buzení dynamostartéru provádí regulátor INTELO.

vypouštění kondenzátoru

Při zapnutí kompresoru regulátor NR1 spíná ventil odkalování. Podmínkou této činnosti je, že se vozidlo pohybuje rychlostí větší než 5 km/h. Tlačítkem SB15 na pultech strojvedoucího je možné provést odkalování kdykoliv.

Informační systém zastávka na znamení

Před zastávkou na znamení obslouží strojvedoucí tlačítko SB10. Cestujícím je toto oznámeno akusticky a rozsvícením panelu "ZASTÁVKA NA ZNAMENÍ". Rozsvícením panelů se děje sepnutím relé KR4 a KR5, která ovládá blok informačního systému A23. Rozsvícením panelů je trvalé dokud cestující nepožaduje zastavení pomocí jednoho z tlačítek SB11-14. Signál z těchto tlačítek zpracuje blok A23 rozsvícením kontrolky HL10 v tlačítkách SB10 v pultech strojvedoucího. Strojvedoucí druhým stlačením tlačítka SB10 potvrzuje zastavení vlaku cestujícímu opět akusticky a rozsvícením panelu "ZASTAVÍME". Třetím stlačením tlačítka SB10 signalizaci "ZASTAVÍME" strojvedoucí zruší. Pokud cestující na výzvu k zastavení na znamení nereaguje, strojvedoucí druhým stisknutím tlačítka SB10 uvede zařízení do výchozího stavu. Systém nereaguje na stisknutí tlačítek SB11-14 cestujícím, dokud strojvedoucí nestlačí poprvé tlačítko SB10.
O stavu informačního systému je strojvedoucí informován pomocí kontrolky HL10 v prosvětleném tlačítku SB10 a LED diodou, která je umístěna vedle tlačítka. Led dioda změní zelenou barvu po první obsluze tlačítka SB10 strojvedoucím na červenou po stlačení některého z tlačítek SB11 - 14 cestujícím.

854.023

Zdroj dat : Návod pro obsluhu řady 854

Zpět do menu technického popisu
Zpět na detaily řady 854
Zpět na hlavní stránku