Motorové vozy
854

Technický popis rekonstruovaných částí
Brzdová zařízení

Brzdový systém motorového vozu se skládá z tlakovzdušné a mechanické brzdy. Zařízení tlakové a ruční brzdy jsou umístěna na spodku vozu, na stanovišti strojvedoucího a ve skříni vzduchové výzbroje v zavazadlovém oddílu vozu. Elektricky řízený brzdič DAKO BSE je umístěn ve skříni vzduchové výzbroje.

Kompresor

Pro výrobu stačeného vzduchu je určena kompresorová souprava Se 100 lok. Je použit jednostupňový šroubový kompresor, který má jmenovitý výkon 100 m3h při 3100 ot/min. Kompresor je umístěn pod vozem na rámu hydrodynamické převodovky. Pohon je proveden klínovými řemeny, které pohánějí dva protiběžné rotory, v jejichž mezerách se komprimuje vzduch a vytlačuje se do vzduchojemu. Mazání je zajištěno olejem, který je přetlakově nastřikován do sacího potrubí kompresoru a ložisek. Olej těsní mezery šroubových rotorů a účinně ochlazuje stlačený vzduch.
Regulace kompresorové jednotky je plně automatická. Sestává se z tlakového spínače, elektricky ovládaného ventilu a regulační klapky. Obvod cívky elektromagnetického ventilu je ovládán povely z elektronického regulátoru INTELO na základě snímání tlaku v hlavním vzduchojemu pomocí tlakového spínače. Tlakový vzduch ovládá klapku kompresoru, která otvírá nebo zavírá sání kompresoru.
Na vstupní straně kompresoru je vzduchový filtr, který zachycuje nečistoty větší než 0,01 mm. Znečištění vložky filtru je signalizováno optickým indikátorem na víku filtru. Vzduchojem na výstupu kompresoru plní funkci zásobníku oleje a stlačeného vzduchu, též zajišťuje hrubé odloučení oleje ze stlačeného vzduchu. Na čelní straně vzduchojemu je plnící hrdlo oleje se zátkou a měrkou. Odlučovač oleje je umístěn na výstupu vzduchojemu. Zachytává olejovou mlhu obsaženou ve vzduchu před jeho vstupem do dochlazovače. Odloučený olej je odsáván zpět do kompresoru.
Ovládání kompresoru je elektrické. Ovládací povely jsou přivedeny kabelem přes vícepólový konektor. Překročení teploty oleje na výstupu kompresoru nad 105°C hlídá teplotní spínač, který zasahuje do ovládacího obvodu. Proti překročení dovoleného tlaku je použit pojišťovací ventil, který je umístěn na vzduchojemu a je nastaven na tlak 11,5 baru.
Stlačený vzduch dále proudí spojovacím potrubím do dvou hlavních vzduchojemů. Na spojovacím potrubí je umístěn pojišťovací ventil nastavený na 11 barů.

854.218

Brzdič DAKO BSE

Elektricky ovládaný brzdič DAKO BSE je panelové konstrukce. Je doplněn elektrickým ventilem rychločinného brzdění. Brzdič se ovládá pomocí jízdní páky a ovládacích prvků na stanovišti strojvedoucího.
Vysokotlaký švih lze zavést tlačítkem na pultu strojvedoucího. Zadávací jízdní páka musí být v poloze "J". Závěr lze provést přepínačem na pultu strojvedoucího. Provozní brzdění a odbrzďování se provádí prostřednictvím zadávací páky. Při přesunutí páky do polohy "BP" klesá tlak v průběžném potrubí a rozváděče zajišťují na všech připojených vozech příslušný stupeň brzdícího účinku. Stupeň zabrzdění (snížení tlaku v HP) je dán dobou setrvání páky v poloze "BP". Zvyšování brzdového účinku se přeruší přestavením zadávací páky do polohy "V". V této poloze se nastavený brzdný účinek nemění. Odbrzdění se provádí přesunutím zadávací páky do polohy "J". V této poloze je doplňováno hlavní potrubí a snižuje se stupeň zabrzdění. Míra odbrzdění opět závisí na době setrvání páky v poloze "J". Rychločinné brzdění lze zavést přestavením páky do polohy "R". Nízkotlaké přebití lze zavést stlačením příslušného tlačítka na ovládacím pultu strojvedoucího. Úplného zavedení nízkotlakého přebití (zvýšení tlaku na 5,4 baru) se dosáhn
e stlačení tlačítka na dobu 5 sekund. Funkce brzdiče je podrobně popsána v služební rukověti ČD SR 15(V).

Rozvaděč

Použitý typ rozváděče je DAKO BV1 - Dm 5. Rozváděč je trvale nastaven do polohy "osobní". Je upraven pro zkrácené odbrzďovací doby a pro zkrácené plnění řídícího vzduchojemu. Rozváděč je přístupný pod podlahou motorového vozu a je umístěn na samostatném nosiči.

Přídavný ventil Dako - LRV

Zajišťuje konstantní plnící a vyprazdňovací doby brzdových válců a zajišťuje vysoký stupeň brzdění. V závislosti na rychlosti vozidla zajišťuje plnění brzdových válců na tlak 3,8 baru (nízký stupeň) nebo 6,7 baru (vysoký stupeň). Při brzdění z rychlosti vyšší než 85 km/h se zavádí vysoký stupeň brzdění. Při poklesu rychlosti pod 50 km/h se zavede nízký stupeň brzdění. K přestavení na nízký stupeň brzdění dojde také po uplynutí cca 12 sekund od okamžiku poklesu rychlosti pod 85 km/h.
Přezkoušení účinku vysokého stupně brzdění se provádí na motorovém voze takto: vůz musí být zabrzděn, stlačíme tlačítko elektromagnetického ventilu rychlíkové brzdy, který je umístěn ve skříni vzduchové armatury na dobu cca 5 sekund. Ventil LRV zavede vysoký stupeň brzdění, tím se zvýší přítlačná síla na zdrže a pohne se brzdové tyčoví. Jestliže nyní uvolníme tlačítko ventilu, brzdové zařízení se přestaví na nízký stupeň brzdění a přebytečný vzduch pomocí LRV ventilů uniká do ovzduší. Únik vzduchu je zřetelně slyšitelný. Účinek lze také sledovat prostřednictvím manometrů na stanovišti strojvedoucího.

Protismykové zařízení

Protismyková zařízení DAKO jsou použita stejná jako na vozech řady 853. Podrobný popis lze najít ve služební rukověti ČD SR 15(V).

854.029

Zdroj dat : Návod pro obsluhu řady 854

Zpět do menu technického popisu
Zpět na detaily řady 854
Zpět na hlavní stránku